FAITE CIRCULAR

Por unha Galicia máis responsable, saudable y sostible

Información para plantas envasadoras

O sector das augas minerais traballa todos os días no coidado e conservación do medio ambiente, a protección e xestión sostible dos acuíferos e o seu ambiente para garantir o equilibrio natural dun recurso renovable como as augas minerais, tanto en calidade como en cantidade. .

Protección do entorno

 

Cando a auga da choiva escorre, teñen lugar diferentes procesos físicos-químicos e biolóxicos, que modifican as características da auga.


Estas reaccións implican a existencia de procesos naturais de descontaminación, que serán maiores canto máis desenvolvidos estean os solos e maior porosidade.

O poder purificador reside na capacidade dos diferentes solos para atenuar a concentración de contaminantes ata alcanzar unha pureza microbiolóxica e unhas características químicas que fan únicas as augas minerais.

Protección del entorno

Cuando el agua de la lluvia se filtra, tienen lugar distintos procesos fisico-químicos y biológicos, que modifican las características del agua.

Estas reacciones implican la existencia de procesos naturales de descontaminación, que serán mayores cuanto más desarrollados estén los suelos y mayor porosidad tenga.

El poder depurador radica en la capacidad que poseen los diferentes terrenos para atenuar la concentración de los contaminantes hasta alcanzar una pureza microbiológica y unas características químicas que hacen únicas a las aguas minerales.

A calidade e seguridade das augas minerais son unha prioridade para o sector. Por iso, séguense protocolos estrictos de vixilancia, control e hixiene, tanto do propio recurso como de todo o proceso de envasado.

Para garantir a súa calidade e seguridade deben establecerse unhas normas mínimas de hixiene, deben establecerse controis para verificar o cumprimento da normativa e deben seguirse os principios APPCC. (Puntos de control e análise de perigos)

La calidad y seguridad de las aguas minerales son una prioridad para el sector. Por ello, se siguen unos estrictos protocolos de seguimiento, control e higiene, tanto del propio recurso como de todo el proceso de envasado.

Para garantizar su calidad y seguridad deben establecerse normas mínimas en materia de higiene, implantarse controles para comprobar el cumplimiento normativo, y procedimentar los principios del APPCC. (Análisis de Peligros y Puntos de Control):

Envasado sostible

 

O avance na área de I + D + i nos procesos de envasado permitiunos avanzar significativamente na redución e optimización de materias primas, como a incorporación de material reciclado na produción de envases ou a posta en marcha de proxectos que empreguen material non fósil

Nuestros objetivos

Que en 2030 el origen de la energía que se utiliza en el proceso de envasado sea procedente de fuentes renovables en un 70%.

Reducir la Huella de Carbono en 2030 en un 40% respecto a 2015.

Reducir el 10% del consumo de agua de proceso en 2030 respecto al consumo en 2010.

Envasado sostenible

 

Los progresos en materia de I+D+i en los procesos de envasado han permitido avanzar notablemente en la reducción y optimización de materias primas, como la incorporación de material reciclado en la producción de envases o la puesta en marcha de proyectos que utilizan material no fósil.

Nuestros objetivos

Que en 2030 el origen de la energía que se utiliza en el proceso de envasado sea procedente de fuentes renovables en un 70%.

Reducir la Huella de Carbono en 2030 en un 40% respecto a 2015.

Reducir el 10% del consumo de agua de proceso en 2030 respecto al consumo en 2010.

Significa considerar a variable ambiental como un criterio importante no proceso de deseño do produto, como outros máis tradicionais: custos, calidade, seguridade, ergonomía, funcionalidade, etc., de xeito que reduce o impacto sobre o medio ambiente en todo ao longo do seu ciclo de vida: desde a extracción de materias primas e o seu transporte, os procesos de envasado e distribución, ata a xestión final dos residuos de envases.

O Ecodiseño de envases, tapóns e envases secundarios permitiu a redución da cantidade de material empregado na fabricación de envases, aumentando os rendementos do proceso de envasado e loxística, sen que estes perdan funcionalidade; e á súa vez, mellorar a súa reciclabilidade.

Distribución sostible

 

Promoción, a nivel institucional e empresarial, de sistemas de distribución máis eficientes e respectuosos co medio ambiente.

As empresas do sector da auga mineral comprométense a que o 5% da flota de vehículos dedicados á actividade comercial sexa propulsada por combustibles non fósiles en 2020, ata o 50% en 2030.

O 100% das empresas de envasado terán implementado en 2025 un Plan integral de transporte aos lugares de traballo do sector (PTT) para traballadores.

Distribución sostenible

Promoción, a nivel institucional y empresarial, de sistemas de distribución más eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente.

Las empresas del sector de aguas minerales se comprometen a que el 5% de la flota de vehículos dedicados a la actividad comercial sea propulsada por combustibles no fósiles en 2020, hasta alcanzar el 50% en 2030.

El 100% de las empresas envasadoras tendrá implementado en 2025 un Plan integral de Transporte a los centros de Trabajo del Sector (PTT) para trabajadores.

Circularidade dos envases

 

 

A Economía Circular persegue que os produtos que usamos e os recursos que consumimos, en xeral, manteñan o seu valor o maior tempo posible, tendendo a xerar residuos cero, transformando os residuos en novos produtos e recursos que poidan ser reutilizados unha e outra vez. o tempo

Un factor clave é a cooperación entre todos os interesados interesados na promoción da sustentabilidade, para seguir garantindo, no futuro, unha fonte de hidratación segura, sa e de calidade, 100% natural e conseguir, entre todos , unha Galicia máis sa, respectable e sostible.

Circularidad de los envases

 

La Economía Circular persigue que los productos que usamos y los recursos que consumimos, en general, mantengan su valor el mayor tiempo posible, tendiendo a generar cero residuos, transformando los residuos en nuevos productos y recursos que se puedan volver a utilizar, una y otra vez.

Un factor clave es la cooperación entre todos los grupos de interés preocupados por la promoción de la sostenibilidad, con el fin de seguir garantizando, en el futuro, una fuente de hidratación segura, saludable y de calidad, 100% natural y lograr, entre todos, una Galicia más saludable, respetable y sostenible.

¿Queres saber máis?

Descarga a nosa guía de formación con toda a información relativa á economía circular e como podemos e debemos reciclar. Esta guía está dirixida a traballadores en plantas de envasado.

¿Quieres saber más?

Descárgate nuestra guía formativa con toda la información referente a la Economía Circular y como podemos y debemos reciclar. Esta guía está orientada a los trabajadores de las plantas envasadoras.